Actualizado el 28/05/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. L'APDCAT registra el 2021 un 79 % més de denúncies i reclamacions

L'APDCAT registra el 2021 un 79 % més de denúncies i reclamacions

Escrito por Redacción TNI el 31/05/2022 a las 12:13:16
1402

Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha investigat i instruït 423 denúncies i reclamacions, una xifra que representa un 79 % més que l’any anterior. Sumant-hi les denúncies que s’han traslladat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en ser assumptes de la seva competència, el total de denúncies i reclamacions presentades davant l’APDCAT aquest darrer any ha estat de 685.

 

Malgrat la situació excepcional provocada per la pandèmia, aquest increment molt notable en relació amb les xifres de 2020 consolida clarament la tendència a l’alça que s’havia anat observant en anys anteriors.

 

268 investigacions arran de denúncies

Així, l’APDCAT ha iniciat un total de 268 actuacions d’informació prèvia arran de denúncies formulades davant l’Autoritat, un 58 % més que el 2020, en què se’n van registrar 170. 

 

L’any 2021 s’han dictat 84 resolucions que han posat fi a procediments sancionadors (alguns d’ells iniciats l’any anterior) i 99 resolucions d’arxiu, en considerar-se que no hi havia o no s’havien pogut acreditar indicis d’infracció.

 

Del conjunt de procediments sancionadors resolts l’any 2021, seguint la tendència d’altres anys, la major part està relacionada amb l’àmbit de salut i l’exercici de competències administratives. També cal destacar els referits a ensenyament, internet/xarxes socials i recursos humans.

 

El nombre més elevat d’infraccions declarades en procediments sancionadors finalitzats aquest 2021 tenen a veure, com altres anys, amb la vulneració del principi de confidencialitat. Segueix com a infracció més freqüent la conculcació del principi de minimització. També cal destacar les infraccions relacionades amb la manca de licitud, la vulneració del dret d’informació i el principi de transparència, així com les vulneracions vinculades a la seguretat de la informació. 

 

Les actuacions dutes a terme per l’APDCAT en exercici de la potestat d’inspecció i control no pretenen únicament corregir qualsevol conducta irregular que es detecti, mitjançant la imposició de mesures correctores. També, i molt especialment, tenen el propòsit d’evitar que es cometin noves infraccions de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

 

134 % més de reclamacions de tutela de drets

Quant a la tutela de drets, el 2021 s’han rebut 155 reclamacions, la qual cosa suposa un increment del 134 % respecte del 2020, quan se’n van rebre 66. Pel que fa als procediments resolts, l’APDCAT ha dictat 130 resolucions que han posat fi a procediments de tutela de drets, respecte les 63 que es van dictar al 2020, la qual cosa representa un augment del  107 %.

 

Atenció al públic i entitats

D’altra banda, des del servei d’atenció al públic s’han atès un total de 1.604 peticions d’informació. El servei està a disposició de qualsevol persona o entitat que vulgui sol·licitar informació, fer constar una queixa o consultar dubtes en relació amb l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Des d’aquest servei, també s’informa dels cursos, les conferències, les jornades, els seminaris i altres activitats formatives i divulgatives que organitza l’Autoritat o en les quals participa. La principal via d’entrada escollida pels usuaris ha estat la del correu electrònic, seguida de la telefònica i, en tercer lloc, la seu electrònica.

 

Així mateix, l’APDCAT ofereix un servei de consultoria adreçat a persones responsables i encarregades dels tractaments i a les entitats o institucions incloses en el seu  àmbit de competència, que volen adequar la seva actuació a la normativa de protecció de dades. Així, es pot demanar assessorament en el moment d'iniciar un nou projecte que tingui impacte en l'àmbit de protecció de dades o en qualsevol altre moment del tractament de dades personals. En aquest sentit, l’any 2021 s’han plantejat 265 consultes, que han donat lloc a múltiples actuacions, una xifra similar al 2020.

 

Pel que fa a les matèries de les consultes adreçades al servei, les principals qüestions han estat les relacionades amb la normativa i la implantació de les obligacions que estableixen l’RGPD i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) per a les persones responsables i encarregades de tractament i, també, l’accés o cessió d’informació que conté dades personals.