Actualizado el 29/11/2023

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Noticias
  4. >
  5. Parlem Telecom participa en dos projectes pilots 5G

Parlem Telecom participa en dos projectes pilots 5G

Escrito por Redacción TNI el 01/12/2020 a las 20:41:09
1860

EN CASTELLANO MAS ABAJO

 

La tecnologia 5G ha arribat per revolucionar les nostres vides, canviant les relacions amb les màquines i la manera de connectar-nos entre nosaltres i amb l'entorn. L'arribada del 5G era totalment necessària per adaptar-se a les necessitats econòmiques i socials del moment.

 

Parlem Telecom, l'operadora de telecomunicacions catalana, també considera aquesta nova tecnologia com un tema crucial, i encara més dins del seu sector. És per aquest motiu que, Parlem Telecom i set empreses més conformades en una UTE, desenvoluparan el desplegament d'un pilot 5G a l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'objectiu de provar i desenvolupar solucions innovadores basades en la tecnologia 5G en sectors com l'educació, la indústria, el comerç, el turisme, el transport, la seguretat o la gestió d'emergències. El consorci, que està liderat per Cellnex Telecom i el Grup MÁSmóvil, s'ha posat en marxa aquest setembre i s'executarà fins el desembre del 2022.

 

El projecte, que ha estat adjudicat per Red.es -entitat del Ministeri d'Economia i Empresa- en el marc del Pla Nacional 5G, compta amb un pressupost global de 5,4 milions d'euros -el 40% dels quals seran finançats per Red.es- i es durà a terme en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona -a través de la iniciativa 5G Barcelona-, Fira de Barcelona, i2cat, Intel i l'escola de negocis IESE. Cal destacar que aquesta UTE ha estat l'única candidatura entre totes les presentades a l'Estat que aspirava a fer projectes 5G a Catalunya.

 

Parlem Telecom té una participació activa del 12% en aquest consorci. L'operadora de telecomunicacions pretén ajudar al desenvolupament d'aquests projectes i implementar el 5G a tot el territori. A més, la iniciativa compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

PROJECTES

 

1. Autobús autònom amb tecnologia 5G

La Fira de Barcelona és una de les organitzacions firals més importants d'Europa per volum i qualitat dels seus esdeveniments, l'alt nivell dels seus recintes, la seva experiència organitzativa i la seva professionalitat. Disposa d'un recinte format per diferents pavellons i actualment es troba en procés d'expansió.

 

La mobilitat dels visitants en esdeveniments i fires de gran envergadura com aquesta provoca que els assistents deixin de visitar certs pavellons per les llargues distàncies a recórrer. Una solució per facilitar la mobilitat és crear i habilitar un servei de shuttle bus 5G flexible i dinàmic que funcioni de manera automàtica, sense conductor. Amb aquest projecte s'aplicarà una infraestructura de xarxa privada 5G per donar serveis de comunicacions vehiculars avançades a un autobús autònom que es destinarà al transport de passatgers entre diferents punts del recinte. Disposar de vehicles de mobilitat autònoma amb rutes configurables a l'interior dels recintes permetria aportar una solució a les restriccions dels serveis de mobilitat actuals contribuint al potencial dels recintes de Fira de Barcelona. A més, es tracta d'un projecte basat en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

 

Parlem serà el coordinador del cas d'ús interaccionant amb la Fira de Barcelona per l'extracció de requeriments i la definició de les proves exactes a realitzar. L'operadora, també serà l'encarregada de definir els requeriments funcionals i de rendiment que haurà de complir la infraestructura de xarxa privada 5G multiusuari i multiservei.

 

2. Realitat augmentada en el mercat de la Boqueria

Un punt emblemàtic de la ciutat de Barcelona és el mercat de la Boqueria, que acull anualment a milions de visitants i més de 200 comerços que ofereixen productes de qualitat de la gastronomia local i mundial.

 

La tecnologia avança i els usuaris demanen noves experiències i solucions capaces de millorar accions tan quotidianes com anar a comprar al mercat. Parlem Telecom col·labora en el projecte per donar resposta a aquestes noves necessitats aplicant la tecnologia 5G.

 

El projecte es basa en implementar en el mercat de la Boqueria la realitat augmentada per a venedors i compradors. Augmented Reality (AR) Personal Shopper pretén introduir una aplicació de compra online que inclou un sistema de realitat augmentada dissenyat per dispositius com ulleres per realitat augmentada (AR Glasses) amb les que un treballador del mercat pot obtenir informacions extres sobre els productes i sobre les botigues. Al mateix temps, gràcies a un sistema de connexió basat en la tecnologia 5G, el mateix punt de vista del treballador, juntament amb la interfície de realitat augmentada, pot ser enviat a l'usuari final que, en remot, serà capaç de visualitzar en el seu dispositiu (telèfon intel·ligent o tauleta) la mateixa informació que veu el treballador. En definitiva, l'usuari final, situant-se en una ubicació remota, podrà rebre en temps real informació des del punt de vista del treballador i, al mateix temps, podrà comunicar-se amb ell, a través d'un sistema de videoconferència. Aquesta comunicació serà possible gràcies a un sistema creat  d'infraestructures 5G, aprofitant la velocitat d'aquesta tecnologia que permetrà intercanviar informació d'alta resolució i qualitat i amb latència mínima.

 

Parlem serà el coordinador del cas d'ús interaccionant amb la Boqueria per a l'extracció de requeriments i la definició de les proves exactes a realitzar. L'operadora de telecomunicacions també s'encarregarà de definir els requeriments funcionals i de rendiment que s'han de complir.

 

Sobre Parlem Telecom

 

Parlem Telecom és una operadora de telecomunicacions catalana nascuda l’any 2014 que aposta per un tracte de proximitat amb el client amb una identitat pròpia. La companyia, presidida per Ernest Pérez-Mas, vol ser referent del sector al país i respondre a les necessitats de telefonia, Internet i televisió de ciutadania i companyies dels territoris de parla catalana. Des de 2019, i a partir de l’adquisició de Lemon Telecom, ha desenvolupat una nova línia de negoci, Parlem Empreses, amb què ofereix múltiples solucions tecnològiques innovadores a mida. El compromís amb la llengua catalana és un dels trets distintius de Parlem Telecom.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Parlem telecom participa en dos proyectos pilotos 5G de Cataluña: autobús autónomo 5G y realidad aumentada

 

La tecnología 5G ha llegado para revolucionar nuestras vidas, cambiando las relaciones con las máquinas y la manera de conectarnos entre nosotros y con el entorno. La llegada del 5G era totalmente necesaria para adaptarse a las necesidades económicas y sociales del momento.

 

Parlem Telecom, la operadora de telecomunicaciones catalana, también considera esta nueva tecnología como un tema crucial, y aún más dentro de su sector. Es por este motivo que, junto con siete empresas conformadas en una UTE, desarrollarán el despliegue de un piloto 5G en el área metropolitana de Barcelona con el objetivo de probar y desarrollar soluciones innovadoras basadas en la tecnología 5G en sectores como la educación, la industria, el comercio, el turismo, el transporte, la seguridad o la gestión de emergencias. El consorcio, que está liderado por Cellnex Telecom y el Grupo MÁSMÓVIL, se ha puesto en marcha este septiembre y se ejecutará hasta diciembre de 2022.

 

El proyecto, que ha sido adjudicado por Red.es -entidad del Ministerio de Economía y Empresa- en el marco del Plan Nacional 5G, cuenta con un presupuesto global de 5,4 millones de euros -el 40% de los cuales serán financiados por Red.es- y se llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona -a través de la iniciativa 5G Barcelona-, Fira de Barcelona, i2cat, Intel y la escuela de negocios IESE. Cabe destacar que esta UTE ha sido la única candidatura entre todas las presentadas en el Estado que aspiraba a hacer proyectos 5G en Cataluña.

 

Parlem Telecom tiene una participación activa del 12% en este consorcio. La operadora pretende ayudar al desarrollo de estos proyectos e implementar el 5G en todo el territorio. Además, la iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 

PROYECTOS

 

1.Autobús autónomo con tecnología 5G

 

La Fira de Barcelona es una de las organizaciones feriales más importantes de Europa por volumen y calidad de sus eventos, el alto nivel de sus recintos, su experiencia organizativa y su profesionalidad. Dispone de un recinto formado por diferentes pabellones, y actualmente se encuentra en proceso de expansión.

 

La movilidad de los visitantes en eventos y ferias de gran envergadura como esta provoca que los asistentes dejen de visitar ciertos pabellones para las largas distancias a recorrer. Una solución para facilitar la movilidad es crear y habilitar un servicio de shuttle bus 5G flexible y dinámico que funcione de manera automática, sin conductor. Con este proyecto se aplicará una infraestructura de red privada 5G para dar servicios de comunicaciones vehiculares avanzadas a un autobús autónomo que se destinará al transporte de pasajeros entre diferentes puntos del recinto. Disponer de vehículos de movilidad autónoma con rutas configurables en el interior de los recintos permitiría aportar una solución a las restricciones de los servicios de movilidad actuales contribuyendo al potencial de los recintos de Fira de Barcelona. Además, se trata de un proyecto basado en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.

 

Parlem será el coordinador del caso de uso interaccionando con la Fira de Barcelona para la extracción de requerimientos y la definición de las pruebas exactas a realizar. La operadora, también será el encargado de definir los requerimientos funcionales y de rendimiento que deberá cumplir la infraestructura de red privada 5G multiusuario y multiservicio.

 

2.Realidad aumentada en el mercado de la Boqueria

 

Un punto emblemático de la ciudad de Barcelona es el mercado de la Boqueria que acoge anualmente a millones de visitantes y más de 200 comerciales que ofrecen productos de calidad de la gastronomía local y mundial.

 

La tecnología avanza y los usuarios piden nuevas experiencias y soluciones capaces de mejorar acciones tan cotidianas como ir a comprar al mercado. Parlem Telecom colabora en el proyecto para dar respuesta a estas nuevas necesidades aplicando la tecnología 5G.

 

El proyecto se basa en implementar en el mercado de la Boqueria la realidad aumentada para vendedores y compradores. Augmented Reality (AR) Personal Shopper pretende introducir una aplicación de compra online que incluye un sistema de realidad aumentada diseñado para dispositivos como gafas para realidad aumentada (AR Glasses) con las que un empleado del mercado puede obtener informaciones extras sobre los productos y sobre las tiendas. Al mismo tiempo, gracias a un sistema de conexión basado en la tecnología 5G, el mismo punto de vista del empleado, junto con la interfaz de realidad aumentada puede ser enviado al usuario final que, en remoto, será capaz de visualizar en su dispositivo (teléfono inteligente o tableta) la misma información que ve el empleado. En definitiva, el usuario final, situándose en una ubicación remota, podrá recibir en tiempo real información desde el punto de vista del empleado y, en el mismo tiempo, podrá comunicarse con él, a través de un sistema de videoconferencia. Esta comunicación será posible gracias a un sistema creado por infraestructuras 5G, aprovechando la velocidad de esta tecnología que permitirá intercambiar información de alta resolución y calidad y con latencia mínima.

 

Parlem será el coordinador del caso de uso interaccionando con la Boqueria para la extracción de requerimientos y la definición de las pruebas exactas a realizar. La operadora también se encargará de definir los requerimientos funcionales y de rendimiento que deben cumplirse.

 

Sobre Parlem Telecom

 

Parlem Telecom es una operadora de telecomunicaciones catalana nacida en 2014 que apuesta por un trato de proximidad con el cliente con una identidad propia. La compañía, presidida por Ernest Pérez-Mas, quiere ser referente del sector en el país y responder a las necesidades de telefonía, Internet y televisión de ciudadanía y compañías de los territorios de habla catalana. Desde 2019, y a partir de la adquisición de Lemon Telecom, ha desarrollado una nueva línea de negocio, Parlem Empresas, con la que ofrece múltiples soluciones tecnológicas innovadoras a medida.