Actualizado el 09/07/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Tribunes
  4. >
  5. El 5è poder: l'apoderament digital ciutadà

El 5è poder: l'apoderament digital ciutadà

Escrito por Jordi Puigneró el 19/09/2019 a las 19:54:55
3664

(Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública)

(Castellano mas abajo)

 

En un informe recent, el Fòrum Econòmic Mundial (WEF) ens alerta que la humanitat s’enfronta, en els pròxims anys, a tres grans reptes: el repte migratori, el canvi climàtic i la revolució digital.

 

En aquest context, estan sorgint nous drets socials que fa uns anys haurien estat impensables. Parlem, per exemple, del dret a garantir un accés universal a Internet, el dret a disposar d’un entorn cibersegur o també el dret a poder disposar d’una identitat digital. Estem parlant, per tant, de nous drets emergents del segle XXI.

 

El Govern de Catalunya vol fer un pas endavant i situar Catalunya a l’avantguarda d’aquests nous drets digitals. En aquest camí, hem presentat el projecte IdentiCAT per apoderar la ciutadania en l’àmbit digital.

 

Al món estan emergint dos models contraposats. Per una banda, el model americà, on les empreses són les que estan controlant les dades i la tecnologia amb una clara voluntat economicista. D’altra banda, tenim el model xinès, on qui governa les dades i la tecnologia és l’Estat amb una voluntat de control del ciutadà.

 

Creiem que Europa, i per tant també Catalunya, té l’obligació de posar un tercer model sobre la taula en aquest nou ordre mundial digital, i és un model en el qual les dades i la tecnologia les governin els ciutadans.

 

En aquest sentit, el projecte IdentiCAT entronca amb un valor republicà tan fonamental com és l’apoderament, el de la confiança en la gent. Es tracta d’un nou model d’identitat digital: descentralitzada i autosobirana, basada en tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology), tecnologia sobre la qual s’implementen solucions blockchain.

 

Catalunya es convertirà així en el primer país a dotar-se d’una identitat digital descentralitzada en què el ciutadà/ciutadana serà el propietari, gestor i custodi exclusiu de la seva identitat en qualsevol activitat personal de relació digital, sigui amb el sector públic o amb el privat. 

 

Catalunya disposa de les condicions necessàries per esdevenir pionera i referent en innovació digital en l’àmbit de l’apoderament ciutadà: disposem d’un sector TIC fort amb prop de 16.000 empreses; un ecosistema d’innovació potent format per universitats i centres de recerca; un posicionament excel·lent com a capital mundial del mòbil i hub tecnològic del sud d’Europa; i la decidida aposta del Govern per les tecnologies digitals avançades (5G, blockchain, intel·ligència artificial...) com a motors de transformació de l’administració, la societat i l’economia del país.

 

En definitiva, aquest segle XXI veurà el naixement i consolidació d’un 5è poder: la ciutadania digitalment apoderada. De moment, com a Govern, hem creat l’eina per fer-ho possible amb la voluntat que esdevingui un estàndard d’ús a Catalunya.

 

 

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 

----------------------------------------------------------------------------

(castellà)

En un informe reciente, el Foro Económico Mundial (WEF) nos alerta de que la humanidad se enfrenta, en los próximos años, a tres grandes retos: el reto migratorio, el cambio climático y la revolución digital.

 

En este contexto, están surgiendo nuevos derechos sociales que hace unos años habrían sido impensables. Hablamos, por ejemplo, del derecho a garantizar un acceso universal a Internet, el derecho a disponer de un entorno ciberseguro también el derecho a poder disponer de una identidad digital. Estamos hablando, por tanto, de nuevos derechos emergentes del siglo XXI.

 

El Gobierno de Cataluña quiere dar un paso adelante y situar Cataluña a la vanguardia de estos nuevos derechos digitales. En este camino, hemos presentado el proyecto idéntico para apoderar a la ciudadanía en el ámbito digital.

 

En el mundo están emergiendo dos modelos contrapuestos. Por un lado, el modelo americano, donde las empresas son las que están controlando los datos y la tecnología con una clara voluntad economicista. Por otro lado, tenemos el modelo chino, donde quien gobierna los datos y la tecnología es el Estado con una voluntad de control del ciudadano.

 

Creemos que Europa, y por tanto también Cataluña, tiene la obligación de poner un tercer modelo sobre la mesa en este nuevo orden mundial digital, y es un modelo en el que los datos y la tecnología las gobiernen los ciudadanos.

 

En este sentido, el proyecto idéntico entronca con un valor republicano tan fundamental como es el empoderamiento, el de la confianza en la gente. Se trata de un nuevo modelo de identidad digital: descentralizada y autosobirana, basada en tecnología DLT (Distributed Ledger Technology), tecnología sobre la que se implementan soluciones blockchain.

 

Cataluña se convertirá así en el primer país a dotarse de una identidad digital descentralizada en la que el ciudadano / ciudadana será el propietario, gestor y custodio exclusivo de su identidad en cualquier actividad personal de relación digital, sea con el sector público o con el privado.

 

Cataluña dispone de las condiciones necesarias para convertirse en pionera y referente en innovación digital en el ámbito del empoderamiento ciudadano: disponemos de un sector TIC fuerte con cerca de 16.000 empresas; un ecosistema de innovación potente formado por universidades y centros de investigación; un posicionamiento excelente como capital mundial del móvil y hub tecnológico del sur de Europa; y la decidida apuesta del Gobierno por las tecnologías digitales avanzadas (5G, blockchain, inteligencia artificial ...) como motores de transformación de la administración, la sociedad y la economía del país.

 

En definitiva, este siglo XXI verá el nacimiento y consolidación de un 5º poder: la ciudadanía digitalmente apoderada. De momento, como Gobierno, hemos creado la herramienta para hacerlo posible con la voluntad que se convierta en un estándar de uso en Cataluña.

 

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública  

Noticias Relacionadas:


Una Diada de les TIC especial