Actualizado el 11/06/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Opiniones
  4. >
  5. La inteligencia artificial: un nuevo paso de la industria digitalizada

La inteligencia artificial: un nuevo paso de la industria digitalizada

Escrito por Eduard Martin Lineros el 20/02/2024 a las 19:38:48
1279

(Degà Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica)

(Castellano mas abajo)

Molt s’ha parlat i es parla de la quarta revolució industrial, l’anomenada Indústria 4.0 i la revolució que ha suposat evolucionar des de l’automatització a la digitalització dels processos industrials, unint el món de l’OT amb el món IT, dos mons no sempre ben avinguts.

 

Sembla que està clar que la Indústria 4.0 ja és fa temps una realitat i una necessitat competitiva que millora l’eficàcia i l’eficiència de les produccions industrials. De fet avui dia no s’entenen processos industrials sense el suport de les tecnologies de les comunicacions i la informació (les TIC).

 

Estem en ple salt cap a la nova Indústria 5.0 que posa en valor els fonaments de la veritable transformació digital: la humanització dels processos i sobretot la reconstrucció en clau sostenible d’aquestes produccions industrials.

 

Les condicions de l’entorn actuals (canvi climàtic, geopolítica, necessitat de reaprofitar matèries, necessitat de simplificació, l’agenda 2030...), obliguen a una reflexió profunda sobre com ha estat i és la realitat de la Indústria 4.0, com ha afectat als processos i sobretot com ha afectat a les condicions socials i humanes inherents a qualsevol procés de canvi profund.

 

I enmig de tot això apareix sense la possibilitat de marxa enrere, la intel·ligència artificial, que se sosté sobre la base del desenvolupament del big data i la ciència de les dades, i també de les enormes capacitats de computació que poc a poc anem assolint: noves formes de cloud, arquitectures distribuïdes i la supercomputació.

 

La indústria 4.0 basada en els pilars dels anomenats sistemes ciberfísics i les tecnologies facilitadores que els impulsen (robòtica avançada, fabricació additiva, realitat estesa, simulacions, integració de sistemes, IoT, cloud, ciberseguretat i big data) s’enfronta a l’immens i apassionant repte de créixer i evolucionar sobre la necessitat d’humanitzar-se, ser sostenible i eficient a l’hora, acomplir els reptes de l’alerta global sobre el futur del planeta, tenint com a una de les claus de volta a la intel·ligència artificial.

 

La intel·ligència artificial sostinguda sobre les sòlides bases de les millores en les telecomunicacions (hiperconnectivitat, gran ample de banda, temps real), permet hores d’ara millorar la interacció màquina-màquina (Machine to Machine), fer que els bessons digitals (sobre els quals es basa bona part de la futura eficiència i sobre tot estalvi en els processos de simulació previs a la producció final) puguin convertir-se en un element habitual en aquesta indústria i, sobretot, una gran capacitat en processos tan rutinaris com essencials a la indústria, tals com les ajudes a les preses de decisió basades en dades objectives convertides en informació i contrastades per a constituir-se en coneixement, la millora de l’experiència d’usuari (no només del client, sinó també dels col·laboradors), i les noves capacitats en la cerca de nous mercats i noves oportunitats.

 

Més enllà de les aplicacions que tots estem provant relacionades amb les IA generatives, existeix el gran repte de controlar, equilibrar i fer un ús responsable, racional i humà d’aquesta meravella de l’enginyeria que és la intel·ligència artificial.

 

Ens contemplen més de 60 anys d’investigació, millora dels desenvolupaments, i perfeccionament de les capacitats del maquinari... i contemplem un futur obert ple d’oportunitats, reptes i també nous interrogants al voltant de la capacitat que tindrem d’evolucionar com espècie al ritme de les nostres creacions. No en va la IA és una creació humana. No ho hem d’oblidar.

 

-------------------------

(Castellà)

 

Mucho se ha hablado y se habla de la cuarta revolución industrial, la llamada Industria 4.0 y la revolución que ha supuesto evolucionar desde la automatización a la digitalización de los procesos industriales, uniendo el mundo del OT con el mundo IT, dos mundos que no siempre se han llevado bien.

 

Parece que está claro que la Industria 4.0 ya es, hace tiempo, una realidad y una necesidad competitiva que mejora la eficacia y la eficiencia de las producciones industriales. De hecho, hoy en día no se entienden procesos industriales sin el apoyo de las tecnologías de las comunicaciones y la información (las TIC).

 

Estamos en pleno salto hacia la nueva Industria 5.0 que pone en valor los cimientos de la verdadera transformación digital: la humanización de los procesos y sobre todo la reconstrucción en clave sostenible de estas producciones industriales.

 

Las condiciones del entorno actuales (cambio climático, geopolítica, necesidad de reaprovechar materias, necesidad de simplificación, la agenda 2030...), obligan a una reflexión profunda sobre cómo ha sido y es la realidad de la Industria 4.0, como ha afectado a los procesos y sobre todo cómo ha afectado a las condiciones sociales y humanas inherentes a cualquier proceso de cambio profundo.

 

Y en medio de todo esto aparece, sin posibilidad de marcha atrás, la inteligencia artificial, que se sostiene sobre la base del desarrollo del big data y la ciencia de los datos, y también de las enormes capacidades de computación que poco a poco vamos logrando: nuevas formas de cloud, arquitecturas distribuidas y la supercomputación.

 

La industria 4.0 basada en los pilares de los llamados sistemas ciberfísicos y las tecnologías facilitadoras que los impulsan (robótica avanzada, fabricación aditiva, realidad extendida, simulaciones, integración de sistemas, IoT, cloud, ciberseguridad y big data) se enfrenta al inmenso y apasionante reto de crecer y evolucionar sobre la necesidad de humanizarse, ser sostenible y eficiente a la vez, cumplir los retos de la alerta global sobre el futuro del planeta, teniendo como una de las claves de vuelta a la inteligencia artificial.

 

La inteligencia artificial sostenida sobre las sólidas bases de las mejoras en las telecomunicaciones (hiperconectividad, gran ancho de banda, tiempo real), permite en estos momentos mejorar la interacción máquina-máquina (Machine to Machine), hacer que los gemelos digitales (sobre los que se basa buena parte de la futura eficiencia y sobre todo ahorro en los procesos de simulación previos a la producción final) puedan convertirse en un elemento habitual en esta industria y, sobre todo, una gran capacidad en procesos tan rutinarios como esenciales a la industria, tales como las ayudas a las tomas de decisión basadas en datos objetivos convertidos en información y contrastados para constituirse en conocimiento, la mejora de la experiencia de usuario (no sólo del cliente, sino también de los colaboradores), y las nuevas capacidades en la búsqueda de nuevos mercados y nuevas oportunidades.

 

Más allá de las aplicaciones que todos estamos probando relacionadas con las IA generativas, existe el gran reto de controlar, equilibrar y hacer un uso responsable, racional y humano de esa maravilla de la ingeniería que es la inteligencia artificial.

 

Nos contemplan más de 60 años de investigación, mejora de los desarrollos, y perfeccionamiento de las capacidades del hardware... y contemplamos un futuro abierto lleno de oportunidades, retos y también nuevos interrogantes en torno a la capacidad que tendremos de evolucionar como especie al ritmo de nuestras creaciones. No en vano la IA es una creación humana. No debemos olvidarlo.